ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: มยุรา กุสุมภ์

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาชุดตรวจยาบ้าในปัสสาวะชนิดรวดเร็ว โดยวิธีทางอิมมูโนโครมาโตกราฟฟี

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม 2546, หน้า 158-197.

รายละเอียด / Details:

คณะผู้วิจัยได้พัฒนาชุดตรวจยาบ้า (methamphetamine) ในปัสสาวะชนิดรวดเร็วโดยใช้หลักการทางอิมมูโนโครมาโตกราฟฟี ประกอบด้วยแผ่นเมมเบรนไนโตรเซลลูโลส (nitrocellulose membrane) ที่ตรึงด้วย methamphetamine ที่เชื่อมกับโปรตีน bovine serum albumin (MA-BSA) และแอนติบอดีต่ออิมมูโนโกลบูลินจีของหนูถีบจักร (Anti-mouse IgG) ที่ตำแหน่งทดสอบ (T-line) และตำแหน่งควบคุม (C line) บนแผ่นเมมเบรนตามลำดับ ส่วนตรวจวัดเตรียมจากโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ methamphetamine (Anti-methamphetamine monoclonal antibody) ที่ติดฉลากด้วยสาร colloidal gold และนำไปใส่ใน conjugate release pad (CRP) ชุดตรวจยาบ้าที่ได้หรือ DMSc teat สามารถตรวจ methamphetamine ในปัสสาวะในระดับความเข้มข้น 1,000 ng/ml (cut off concentration) ผลลบจะพบแถบสีชมพูม่วง 2 แถบที่ตำแหน่ง C และ T line ส่วนผลบวกพบ 1 แถบที่ตำแหน่ง C line เท่านั้น โดยจะปรากฎภายใน 5 นาที ซึ่งผลที่เชื่อถือได้จะต้องอ่านภายใน 8 นาที จากการทดสอบความจำเพาะกับสารที่มีโครงสร้างคล้าย methamphetamine 35 ชนิด พบว่า ชุดทดสอบมีความจำเพาะต่อ methamphetamine โดยพบปฏิกิริยาข้ามเกี่ยว (cross reacticity) กับ 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) หรือยาอี (ecstasy) และยาอื่นๆ เมื่อทดสอบความคงสภาพ โดยเก็บชุดทดสอบที่ 60 องศาเซลเซียส นาน 2 สัปดาห์ 45 องศาเซลเซียส นาน 12 สัปดาห์ และ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 สัปดาห์ สรุปได้ว่า ชุดทดสอบสามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้นาน 2 ปี จากการประเมินคุณภาพในห้องปฏิบัติการกับตัวอย่างปัสสาวะที่ผ่านการตรวจยืนยันด้วยวิธี Thin-layer chromatography (TLC) 1,461 ราย พบว่า มีความไวร้อยละ 97.0 และความจำเพาะร้อยละ 98.7 เมื่อเปรียบเทียบชุดทดสอบ DMSc test กับชุดทดสอบที่จำหน่ายในท้องตลาดพบว่า มีความไวร้อยละ 96.8 และ 94.9 ตามลำดับ มีความจำเพาะร้อยละ 100.0 เท่านั้น การประเมินคุณภาพในภาคสนามกับตัวอย่างปัสสาวะที่ผ่านการยืนยันด้วย TLC จำนวน 5,882 ตัวอย่าง เป็นตัวอย่างผลบวก 4,521 ตัวอย่าง และตัวอย่างผลลบ 1,361 ตัวอย่าง ผลการประเมินโดยรวมพบว่า มีความไวร้อยละ 99.6 และความจำเพาะร้อยละ 99.5

Keywords: ยาบ้า, สารเสพติด, ยาเสพติด, ตรวจปัสสาวะ, อิมมูโนโครมาโตกราฟฟี, ตรวจทางห้องทดลอง, methamphetamine, amphetamine, immunochromotography

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Code: 100053

ISSN/ISBN: 0125-684X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Abstract Journal.

Download: -