ตารางแสดง จำนวนผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายและอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ จำแนกตามเขต /จังหวัด ปีงบประมาณ 2566(ตุลาคม 2565 -กันยายน 2566)

ตารางแสดง จำนวนผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายและอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ จำแนกตามเขต /จังหวัด ปีงบประมาณ 2566(ตุลาคม 2565 -กันยายน 2566) แหล่งข้อมูล ใบมรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566

12 กุมภาพันธ์ 2567

Views, 309


ไฟล์แนบ :