นวัตกรรมเชิงป้องกัน
iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 9/11/2563   ผลของกลุ่มบำบัดการแก้ปัญหาในผู้ป่วยจิตเภทที่มีความคิดฆ่าตัวตาย 620 
 24/7/2015   การทำร้ายตนเองเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 7 ปี พ.ศ. 2555 1,005 
 24/7/2015   การศึกษาข้อมูลทั่วไป อาการสำคัญและการบำบัดรักษาของผู้ป่วยในที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 1,168 
 30/8/2016   กลุ่มบำบัดโดยการแก้ปัญหาใน ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 1,605 
 30/8/2016   การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว และรุนแรงที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 1,057 
 30/8/2016   การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในวิชาปฏิบัติการพยาบาล 658 
 30/8/2016   การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 811 
 30/8/2016   การประเมินผลการใช้สติบำบัดในนักศึกษาพยาบาลปีที่ 4 มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 700