นวัตกรรมเชิงป้องกัน
iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 24/7/2015   การทำร้ายตนเองเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 7 ปี พ.ศ. 2555 395 
 24/7/2015   การศึกษาข้อมูลทั่วไป อาการสำคัญและการบำบัดรักษาของผู้ป่วยในที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 392 
 30/8/2016   กลุ่มบำบัดโดยการแก้ปัญหาใน ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 543 
 30/8/2016   การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว และรุนแรงที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 366 
 30/8/2016   การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในวิชาปฏิบัติการพยาบาล 252 
 30/8/2016   การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 229 
 30/8/2016   การประเมินผลการใช้สติบำบัดในนักศึกษาพยาบาลปีที่ 4 มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 220