นวัตกรรมเชิงป้องกัน
iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 22/1/2562   ฺBest Practice : Suicide Surveillance System in Thailand 24 
 24/7/2015   การทำร้ายตนเองเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 7 ปี พ.ศ. 2555 72 
 24/7/2015   การศึกษาข้อมูลทั่วไป อาการสำคัญและการบำบัดรักษาของผู้ป่วยในที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 72 
 24/7/2015   ประสิทธิผลของกลุ่มบำบัดโดยการแก้ปัญหาในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่มีต่อการแก้ปัญหา ภาวะซึมเศร้า และความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 68 
 24/7/2015   โปรแกรมเสริมสร้างความสามารถในการยืนหยัดเผชิญวิกฤตของบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้า จากการฆ่าตัวตายของสมาชิกในครอบครัว. 69 
 24/7/2015   ผลการบำบัดแบบ Satir’s Systemic (brief) Therapy ที่มีต่อความสอดคล้องกลมกลืน 79 
 30/8/2016   กลุ่มบำบัดโดยการแก้ปัญหาใน ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 102 
 30/8/2016   การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว และรุนแรงที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 80 
 30/8/2016   การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในวิชาปฏิบัติการพยาบาล 73 
 30/8/2016   การศึกษาความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่จำเป็นต่อบริการพยาบาลจิตเวชเชิงวิชา ชีพในโรงพยาบาล 76 

 

Preset Colors