e-Books
iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 21/3/2566   คู่มือหลักสูตร Online การบำบัดโดยการแก้ปัญหาแบบย่อ เพื่อลดพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย 341 
 21/3/2566   แนวทางยกระดับมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย ปี พ.ศ.2563-2564 298 
 21/3/2566   คู่มือดูแลจิตใจประชาชน สำหรับผู้นำชุมชนและ อสม. 252 
 21/3/2566   คู่มือการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการเพื่อการเข้าถึงบริการและการป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำ (ปรับปรุง 2564) 206 
 21/3/2566   โปรแกรมบำบัดด้วยการแก้ปัญหา ในผู้มีปัญหาพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย 192 
 21/3/2566   แนวทางการดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย จากผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 181 
 21/3/2566   คู่มือความรู้สำหรับบุคลากรด่านหน้า เพื่อการดูแลผู้เปราะบาง ทางจิตใจและสังคม 206 
 6/7/2561   รายงานผลการศึกษา ระบาดวิทยาผู้ทำร้ายตนเอง ประจำปี 2547 1,379 
 6/7/2561   รายงานผลการศึกษา พฤติกรรมการทำร้ายเสียชีวิต ประจำปี 2547 1,521 
 6/7/2561   รายงานผลการศึกษา พฤติกรรมการทำร้ายไม่เสียชีวิต ประจำปี 2547 1,241 
 6/7/2561   รายงานการประเมินผล โครงการป้องกันปัญหาฆ่าตัวตาย ประจำปี 2547 1,523 
 6/7/2561   พฤติกรรมการทำร้ายตนเองในประเทศไทย ประจำปี 2545 1,249 
 6/7/2561   ผลของการให้คำปรึกษารายบุคคลตามแนวคิดการพิจารณาเหตุผล - อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อพัฒนาความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ของผู้ป่วยนอกที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 1,547 
 6/7/2561   ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความเห็นคุณค่าในตนเอง Self-Esteem 1,652 
 29/11/2562   แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับแพทย์ทั่วไปในการดูแลผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 1,983 
 6/7/2561   การป้องกันการฆ่าตัวตายไม่ยากอย่างที่คิด 2,518 
 6/7/2561   คู่มือการป้องกันและช่วยเหลือ ผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 2,093 
 6/7/2561   คู่มือการป้องกันและช่วยเหลือ ผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย สำหรับประชาชนทั่วไป 1,829 
 6/7/2561   คู่มือคลายเครียด 1,362 
 6/7/2561   คู่มือการดูแลช่วยเหลือจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติ : ระยะฟื้นฟู (สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข/แกนนำชุมชน) 768 
 6/7/2561   คู่มือการดูแลช่วยเหลือจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติ : ระยะฟื้นฟู (สำหรับบุคลากรสาธารณสุข) 846 
 6/7/2561   คู่มือการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย (ภาคผนวก) 1,122 
 6/7/2561   คู่มือการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 1,547 
 6/7/2561   คู่มือครู กิจกรรมกลุ่ม จิตสังคมบำบัดในโรงเรียน 1,334 
 6/7/2561   แบบสำรวจและบันทึกการช่วยเหลือ ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในชุมชน 1,258 
 6/7/2561   คู่มือการดูแลทางสังคม จิตใจ ผู้ที่มีปัญหาซึมเศร้า สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 1,351 
 6/7/2561   แบบสังเกตและประเมินผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 1,964