e-Books
iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 21/3/2566   คู่มือหลักสูตร Online การบำบัดโดยการแก้ปัญหาแบบย่อ เพื่อลดพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย 10 
 21/3/2566   แนวทางยกระดับมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย ปี พ.ศ.2563-2564 12 
 21/3/2566   คู่มือดูแลจิตใจประชาชน สำหรับผู้นำชุมชนและ อสม.
 21/3/2566   คู่มือการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการเพื่อการเข้าถึงบริการและการป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำ (ปรับปรุง 2564) 13 
 21/3/2566   โปรแกรมบำบัดด้วยการแก้ปัญหา ในผู้มีปัญหาพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย 10 
 21/3/2566   แนวทางการดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย จากผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
 21/3/2566   คู่มือความรู้สำหรับบุคลากรด่านหน้า เพื่อการดูแลผู้เปราะบาง ทางจิตใจและสังคม 10 
 6/7/2561   รายงานผลการศึกษา ระบาดวิทยาผู้ทำร้ายตนเอง ประจำปี 2547 1,213 
 6/7/2561   รายงานผลการศึกษา พฤติกรรมการทำร้ายเสียชีวิต ประจำปี 2547 1,335 
 6/7/2561   รายงานผลการศึกษา พฤติกรรมการทำร้ายไม่เสียชีวิต ประจำปี 2547 1,073 
 6/7/2561   รายงานการประเมินผล โครงการป้องกันปัญหาฆ่าตัวตาย ประจำปี 2547 1,437 
 6/7/2561   พฤติกรรมการทำร้ายตนเองในประเทศไทย ประจำปี 2545 1,156 
 6/7/2561   ผลของการให้คำปรึกษารายบุคคลตามแนวคิดการพิจารณาเหตุผล - อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อพัฒนาความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ของผู้ป่วยนอกที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 1,460 
 6/7/2561   ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความเห็นคุณค่าในตนเอง Self-Esteem 1,545 
 29/11/2562   แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับแพทย์ทั่วไปในการดูแลผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 1,891 
 6/7/2561   การป้องกันการฆ่าตัวตายไม่ยากอย่างที่คิด 2,441 
 6/7/2561   คู่มือการป้องกันและช่วยเหลือ ผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 2,003 
 6/7/2561   คู่มือการป้องกันและช่วยเหลือ ผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย สำหรับประชาชนทั่วไป 1,762 
 6/7/2561   คู่มือคลายเครียด 1,294 
 6/7/2561   คู่มือการดูแลช่วยเหลือจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติ : ระยะฟื้นฟู (สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข/แกนนำชุมชน) 708 
 6/7/2561   คู่มือการดูแลช่วยเหลือจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติ : ระยะฟื้นฟู (สำหรับบุคลากรสาธารณสุข) 775 
 6/7/2561   คู่มือการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย (ภาคผนวก) 1,053 
 6/7/2561   คู่มือการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 1,453 
 6/7/2561   คู่มือครู กิจกรรมกลุ่ม จิตสังคมบำบัดในโรงเรียน 1,184 
 6/7/2561   แบบสำรวจและบันทึกการช่วยเหลือ ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในชุมชน 1,194 
 6/7/2561   คู่มือการดูแลทางสังคม จิตใจ ผู้ที่มีปัญหาซึมเศร้า สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 1,275 
 6/7/2561   แบบสังเกตและประเมินผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 1,887