รายงานจำนวนการฆ่าตัวตายของประเทศไทย

ตามสถานที่ตาย

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 คิดตามสถานที่ตาย

ตามทะเบียนบ้าน

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย พ.ศ. 2540 -2564 คิดตามทะเบียนบ้าน