รายงานอัตราการฆ่าตัวตายของประเทศไทย

GIS Report

แผนที่แสดงอัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย แยกตามจังหวัด...

แยกตามปี พ.ศ.

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย แยกตามปี พ.ศ...

แยกตามเพศ

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย แยกตามเพศ...

แยกตามช่วงอายุ

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย แยกตามช่วงอายุ...

10 อันดับแยกตามเครือข่ายบริการ

รายงานฯ แยกตาม เครือข่ายบริการ...

10 อันดับจังหวัด

รายงานฯ แยกตาม จังหวัด...

Summary Report

ทำรายงานอัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย โดยเลือกรายงานตามที่ท่านกำหนด...

Download

อัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย Download...

About us

คณะผู้จัดทำ...