คณะผู้จัดทำรายงาน

 วันที่เผยแพร่ : 25 กรกฏาคม 2554, สถิติประจำปี 2555-ปัจจุบัน จัดทำโดยศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตาย ระดับชาติ รพจ.ขอนแก่นราชนครินทร์

 กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข โดยนพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะ [2540-2554]

 รพจ.ขอนแก่นราชนครินทร์

 รพจ. เลยราชนครินทร์

 กรมสุขภาพจิต [2540-2554]

ขอขอบคุณ:

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงมหาดไทย