Download อัตราการฆ่าตัวตาย
วันที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2562 กรมสุขภาพจิต  1,774 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2561 กรมสุขภาพจิต  2,539 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2560 กรมสุขภาพจิต  729 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2559 กรมสุขภาพจิต  3,661 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2558 กรมสุขภาพจิต  3,865 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2557 กรมสุขภาพจิต  3,528 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2556 กรมสุขภาพจิต  3,235 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2555 กรมสุขภาพจิต  3,877 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2554 กรมสุขภาพจิต  3,294 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2553 กรมสุขภาพจิต  3,129 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2552 กรมสุขภาพจิต  2,511 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2551 กรมสุขภาพจิต  2,355 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2550 กรมสุขภาพจิต  2,311 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2549 กรมสุขภาพจิต  2,283 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2548 กรมสุขภาพจิต  2,137 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2547 กรมสุขภาพจิต  2,135 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2546 กรมสุขภาพจิต  2,221 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2545 กรมสุขภาพจิต  2,171 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2544 กรมสุขภาพจิต  2,190 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2543 กรมสุขภาพจิต  2,089 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2542 กรมสุขภาพจิต  2,177 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2541 กรมสุขภาพจิต  2,308 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2540 กรมสุขภาพจิต  2,224