แยกตามปี

=:: รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย (รายต่อแสนประชากร) ::=

ปี พ.ศ. 2540-2562

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากรแสนคน

หน่วยงานรับผิดชอบ: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

ที่ ปี อัตราต่อประชากรแสนประชากร
2563 7.37 
2562 6.64 
2561 6.32 
2560 6.03 
2559 6.40 
2558 6.47 
2557 6.07 
2556 6.08 
2555 6.20 
2554 6.03 
2553 5.90 
2552 5.97 
2551 5.98 
2550 5.97 
2549 5.77 
2548 6.34 
2547 6.87 
2546 7.13 
2545 7.84 
2544 7.74 
2543 8.40 
2542 8.59 
2541 8.12 
2540 6.92