แยกตามปี (รายต่อประชากรแสนคน)

=:: รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย (รายต่อแสนประชากร) ::=

ปี พ.ศ. 2540-2563 ตายตามทะเบียนบ้าน

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากรแสนคน

หน่วยงานรับผิดชอบ: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

ที่ ปี อัตราต่อประชากรแสนประชากร
2564 7.37 
2563 7.37 
2562 6.64 
2561 6.32 
2560 6.03 
2559 6.40 
2558 6.47 
2557 6.07 
2556 6.08 
2555 6.20 
2554 6.03 
2553 5.90 
2552 5.97 
2551 5.98 
2550 5.97 
2549 5.77 
2548 6.34 
2547 6.87 
2546 7.13 
2545 7.84 
2544 7.74 
2543 8.40 
2542 8.59 
2541 8.12 
2540 6.92