แยกตามเพศ

=:: รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย (รายต่อแสนประชากร) ::=

ปี พ.ศ. 2540-2562

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากรแสนคน

หน่วยงานรับผิดชอบ: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

ที่ ปี อัตราต่อประชากรแสน ชาย อัตราต่อประชากรแสน หญิง
2562 11.10 2.35
2561 10.38 2.42
2560 9.93 2.28
2559 10.29 2.56
2558 10.28 2.48
2557 9.60 2.65
2556 9.70 2.58
2555 9.66 2.85
2554 9.45 2.72
2553 9.29 2.62
2552 9.36 2.68
2551 9.32 2.72
2550 9.48 2.55
2549 9.24 2.38
2548 9.87 2.88
2547 10.52 3.30
2546 10.98 3.34
2545 11.97 3.77
2544 11.90 3.64
2543 13.16 3.70
2542 13.32 3.91
2541 12.62 3.65
2540 10.66 3.20