KPI Reports

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของกรมสุขภาพจิต

ตัวชี้วัดที่สำคัญ : หน่วยงานเขตสุขภาพ

(ข้อมูลจากผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกรมและระดับหน่วยงาน สยส.)

ที่  ตัวชี้วัดที่  รายละเอียด หน่วยงานรับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 2561
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 2560
ตัวชี้วัดที่ 13 อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จต่ำกว่าหรือเท่ากับ 6.3 ต่อแสนประชากร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 2560