Download
iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 12/2/2562   แนวทางเฝ้าระวังและมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย
 12/2/2562   สถานการณ์การฆ่าตัวตายในประเทศไทย
 12/2/2562   เอกสารประกอบการบรรยาย : ข้อมูล HDC ปีงบประมาณ 2561 จ.อุบลราชธานี
 11/2/2562   เอกสารบรรยายอบรมแพทย์ หัวข้อ ระบบค้นหาและดูแลผู้ป่วยที่พยายามทำร้ายตนเองในชุมชน
 11/2/2562   เอกสารอบรมแพทย์ หัวข้อ การวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้พยายามฆ่าตัวตาย สำหรับแพทย์เวชปฏิับัติทั่วไป
 9/10/2555   การจัดระบบบริการพิเศษสำหรับปัญหาการฆ่าตัวตายตามบริบทของหน่วยบริการ 66 
 10/10/2555   แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 56 
 10/10/2555   mhGAP Intervention Guide 31 
 10/10/2555   The Role of SOS in Suicide Preventi 29 
 10/10/2555   Suicide Prevention in Hong Kong –A Public Health Approach 24 
 10/10/2555   Suicide Prevention in Australia 27 
 10/10/2555   ชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช 48 

 

Preset Colors