เลือกประเภทเอกสาร ;  Keyword :
 
iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 8/9/2564   รายงานตัวชี้วัดที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 11 เดือน) 24 
 8/9/2564   รายงานตัวชี้วัดที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 5 เดือน) 14 
 6/9/2564   คู่มือหลักสูตรการบำบัดโดยการแก้ปัญหาแบบย่อเพื่อลดพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย 26 
 6/9/2564   คู่มือการรอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการเพื่อการเข้าถึงบริการและป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำ 23 
 6/9/2564   แนวทางการดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย จากผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 24 
 6/9/2564   คู่มือความรู้สำหรับบุคลากรด่านหน้า เพื่อการดูแลผู้เปราะบาง ทางสังคมและจิตใจ 17 
 18/1/2564   แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ข้อมูล 103 
 15/12/2563   อัตราการฆ่าตัวตาย ปีงบประมาณ 2563 410 
 30/8/2563   ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้พยายามทำร้ายตนเอง ปีงบประมาณ 2563 ( 11 เดือน ) 400 
 30/8/2563   ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตนเองซ้ำภายในระยะเวลา 1 ปี ปีงบประมาณ 2563 ( 11 เดือน ) 413 
 24/8/2563   ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ทำร้ายตนเองจนเสียชีวิตปีพ.ศ 2562 จำแนกตามเพศ 230 
 24/8/2563   รายงานข้อมูลของผู้ที่ทำร้ายตนเองจากใบมรณบัตร ประจำปี พ.ศ.2562 534 
 22/6/2563   งานวิจัย : การป้องกันและลดปัญหาการฆ่าตัวตายในประเทศไทย 481 
 16/6/2563   แนวทางยกระดับมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย ปี พ.ศ. 2563-2564 780 
 10/6/2563   การแทน Code เลขบัตรประชาชน 13 หลัก กรณีไม่มีเลขบัตรประชาชน 294 
 12/6/2563   แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 506s + COVID-19 กรณีเสียชีวิต 754 
 12/6/2563   แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 506s + COVID-19 กรณีไม่เสียชีวิต 651 
 8/6/2563   คู่มือดูแลจิตใจประชาชน สำหรับผู้นำชุมชนและอสม. 523 
 18/1/2564   แบบสอบสวนระบาดวิทยา (ฉบับแก้ไข) เอกสาร Word 1,461 
 18/1/2564   แบบสอบสวนระบาดวิทยา (ฉบับแก้ไข) 436 
 18/5/2563   จำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 569 
 13/5/2563   แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 506s + COVID-19 กรณีติดตามเยี่ยมบ้าน Update 16 มีนาคม 2563 388 
 13/5/2563   แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 506s + COVID-19 กรณีไม่เสียชีวิต Update 16 มีนาคม 2563 381 
 13/5/2563   แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 506s + COVID-19 กรณีเสียชีวิต Update 16 มีนาคม 2563 267 
 27/4/2563   มาตรการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจากผลกระทบ COVID-19 377 
 27/4/2563   กรอบแนวคิดการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจากผลกระทบวิกฤต Covid-19 360 
 20/4/2563   แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 506s + COVID-19 กรณีติดตามเยี่ยมบ้าน 447