เลือกประเภทเอกสาร ;  Keyword :
 
iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 18/1/2564   แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ข้อมูล 59 
 15/12/2563   อัตราการฆ่าตัวตาย ปีงบประมาณ 2563 291 
 30/8/2563   ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้พยายามทำร้ายตนเอง ปีงบประมาณ 2563 ( 11 เดือน ) 337 
 30/8/2563   ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตนเองซ้ำภายในระยะเวลา 1 ปี ปีงบประมาณ 2563 ( 11 เดือน ) 351 
 24/8/2563   ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ทำร้ายตนเองจนเสียชีวิตปีพ.ศ 2562 จำแนกตามเพศ 157 
 24/8/2563   รายงานข้อมูลของผู้ที่ทำร้ายตนเองจากใบมรณบัตร ประจำปี พ.ศ.2562 331 
 22/6/2563   งานวิจัย : การป้องกันและลดปัญหาการฆ่าตัวตายในประเทศไทย 348 
 16/6/2563   แนวทางยกระดับมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย ปี พ.ศ. 2563-2564 514 
 10/6/2563   การแทน Code เลขบัตรประชาชน 13 หลัก กรณีไม่มีเลขบัตรประชาชน 247 
 12/6/2563   แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 506s + COVID-19 กรณีเสียชีวิต 575 
 12/6/2563   แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 506s + COVID-19 กรณีไม่เสียชีวิต 496 
 8/6/2563   คู่มือดูแลจิตใจประชาชน สำหรับผู้นำชุมชนและอสม. 473 
 18/1/2564   แบบสอบสวนระบาดวิทยา (ฉบับแก้ไข) เอกสาร Word 1,080 
 18/1/2564   แบบสอบสวนระบาดวิทยา (ฉบับแก้ไข) 355 
 18/5/2563   จำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 480 
 13/5/2563   แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 506s + COVID-19 กรณีติดตามเยี่ยมบ้าน Update 16 มีนาคม 2563 303 
 13/5/2563   แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 506s + COVID-19 กรณีไม่เสียชีวิต Update 16 มีนาคม 2563 283 
 13/5/2563   แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 506s + COVID-19 กรณีเสียชีวิต Update 16 มีนาคม 2563 217 
 27/4/2563   มาตรการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจากผลกระทบ COVID-19 301 
 27/4/2563   กรอบแนวคิดการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจากผลกระทบวิกฤต Covid-19 291 
 20/4/2563   แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 506s + COVID-19 กรณีติดตามเยี่ยมบ้าน 353