Trainning Center
iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 12/2/2562   เอกสารอบรมแพทย์ หัวข้อ การวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้พยายามฆ่าตัวตาย สำหรับแพทย์เวชปฏิับัติทั่วไป
 12/2/2562   เอกสารบรรยายอบรมแพทย์ หัวข้อ ระบบค้นหาและดูแลผู้ป่วยที่พยายามทำร้ายตนเองในชุมชน
 15/2/2562   รายชื่อแพทย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบคัวเพื่อการวินิจฉัยและรักษาผู้ทำร้ายตนเองในหน่วยบริการสารณสุข รุ่นที่ 1
 19/9/2016   หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ให้คำปรึกษาเพื่อเยียวยาภาวะสูญเสีย (Satir-Grief Training Curriculum) 33 
 24/7/2015   รายชื่อแพทย์เข้าร่วมโครงการอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 7 40 
 24/7/2015   รายชื่อแพทย์เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง การบูรณาการงานสุขภาพจิตในชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 26 

 

Preset Colors