Trainning Center
iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 24/6/2565   ทำเนียบผู้ผ่านการอบรมสอบสวนฯ เขตสุขภาพที่ 1 42 
 24/6/2565   ทำเนียบผู้ผ่านการอบรมสอบสวนกรณีกระทำรุนแรงต่อตนเองฯ เขตสุขภาพที่4 123 
 27/7/2564   เอกสารบรรยายอบรมแพทย์ โครงการอบรมความรู้แก่หมอครอบครัวด้านการรักษาดูแลผู้มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย 290 
 7/5/2562   นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาการฆ่าตัวตาย รร.อามรีแอร์พอต 7 พค.62 794 
 29/4/2562   สัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการดูแลช่วยเหลือป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ในสถานอุดมศึกษา 29เมย.62 639 
 8/3/2562   รายชื่อแพทย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบคัวเพื่อการวินิจฉัยและรักษาผู้ทำร้ายตนเองในหน่วยบริการสารณสุข รุ่นที่ 2 500 
 25/2/2562   เอกสารบรรยายอบรมแพทย์ หัวข้อ Suicidal Prevention Project in Thailand 739 
 12/2/2562   เอกสารอบรมแพทย์ หัวข้อ การวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้พยายามฆ่าตัวตาย สำหรับแพทย์เวชปฏิับัติทั่วไป 738 
 12/2/2562   เอกสารบรรยายอบรมแพทย์ หัวข้อ ระบบค้นหาและดูแลผู้ป่วยที่พยายามทำร้ายตนเองในชุมชน 658 
 15/2/2562   รายชื่อแพทย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบคัวเพื่อการวินิจฉัยและรักษาผู้ทำร้ายตนเองในหน่วยบริการสารณสุข รุ่นที่ 1 689 
 19/9/2016   หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ให้คำปรึกษาเพื่อเยียวยาภาวะสูญเสีย (Satir-Grief Training Curriculum) 688